De stichting

Stichting Rijke Weide Vogelfonds is in 2018 opgericht om op te treden als bewaarder en beheerder van het Rijke Weide Vogelfonds. Het doel van de stichting en het fonds is het creëren en in stand houden van een gunstige leefomgeving voor weidevogels middels het strategisch aankopen van kavels (landbouw)grond, waarbij deze kavels onder voorwaarden ter beschikking worden gesteld ten behoeve van landbouw en veehouderij aan boeren. Het fonds investeert in land en alles wat nodig is om gunstige leefomstandigheden te realiseren voor weidevogels.

Weidevogelvriendelijk beheer

De grond van het fonds wordt in beheer/(erf)pacht gegeven aan derden. Het reglement van Stichting Rijke Weide Vogelfonds vermeldt hierover:

“De stichting heeft als bewaarder en beheerder tot doel het vaststellen van de inhoudelijke voorwaarden waaronder dit beheer/(erf)pacht plaatsvindt. Op deze wijze heeft de stichting toezicht op het gebruik van de vermogensbestanddelen en heeft de stichting de mogelijkheid om toe te zien of het beheer/(erf)pacht ‘weidevogelvriendelijk’ geschiedt."

 

Deelname

Deelname aan het fonds staat open voor derden. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Sandra Peters.

Advies

Stichting Rijke Weide Vogelfonds vraagt advies aan Vogelbescherming Nederland over geschikte locaties om grond te kopen en over het weidevogelvriendelijk beheer van de grond van het fonds.

Bestuurszaken

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • de heer C. de Pater (voorzitter);
  • de heer C.L.W. Volgering (secretaris en penningmeester);
  • de heer J.A.J. Vink.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De statuten en het reglement van de stichting kunt u opvragen via Sandra Peters.

De stichting is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71612580.

Het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de stichting is 858783083.

De stichting heeft niet de ANBI-status.